Press ESC to close

تاریخچه تخته نرد

تخته نرد

Master BET 2

تخته نرد یک بازی قدیمی است که با ۳۰ مهره و ۲ تاس انجام میگیرد، که دو نفر همزمان داخل بازی هستند که با انداختن تاس ، شروع کننده مشخص می شود.

Continue reading